قدم اول برای رسیدن به تناسب اندام

قدم اول برای رسیدن به تناسب اندام

شاید شما یک ورزشکار واقعی نباشید اما شما هنوز هم می توانید یک هدف بزرگ برای رسیدن به تناسب اندام خودتان تنظیم نمایید. نمونه هایی از اهداف تناسب اندام می تواند شامل دوچرخه سواری (حدود 100 مایل در کمتر از یک روز) باشد یا شما می توانید مجموعه سه گانه ورزشی (مجموعه ای از سه ورزش استقامتی، اغلب شنا، دوچرخه سواری و دویدن) را آموزش ببینید. در این صورت هر چه سریعتر می توانید به تناسب اندام ایده آل خود دست یابید.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

19 خرداد، 1395