الگوی طاسی سر مردان به چه صورت است؟

الگوی طاسی سر مردان به چه صورت است؟

عقب کشیده شدن خط موها و تبدیل خط مو به حالت M شکل یک نشانه مطمئن از شروع طاس شدن سر است. در مرحله بعد، موهای بالای سرتان در دو طرف شروع به نازک شدن میکند و یک قسمت طاس به وجود میآید. در نهایت این دو قسمت به هم میرسند و یک الگوی نعل اسب شکل ایجاد میشود. الگوهایی که در تصویر دیده میشوند، برای تعیین نوع الگوی طاسی سر مردان به کار میرود.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

25 خرداد، 1395