کلوئید چیست؟

کلوئید چیست؟

کلوئید یا گوشت اضافه یک نوع اسکار است که بسیار بزرگتر از زخمی که آن را به وجود آورده می شود. برخی از افراد پوست مستعد کلوئید دارند و هر چیزی که موجب اسکار بر روی پوست آن ها شود نظیر بریدگی، سوختگی، آبله مرغان و یا آکنه شدید می تواند کلوئید ایجاد کند؛ حتی در بعضی افراد با سوراخ کردن گوش و یا تاتوی پوست گوشت اضافی ایجاد می شود. در موارد زیادی بدون اینکه زخمی بر روی پوست ایجاد شده باشد، کلوئید خود به خودی به وجود می آید.

منبع:

https://www.aad.org/public/diseases/bumps-and-growths/keloids#overview

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

23 دی، 1395