شخصیت بحران خود را تقویت کنیم

شخصیت بحران خود را تقویت کنیم

اکثر مردم فکر می کنند توانایی مقابله با حوادث را دارند ولی مطالعات نشان می دهد که اغلب افراد آن طور که فکر می کنند، نمی توانند عکس العمل نشان بدهند.

توانایی زندگی کردنِ در لحظه و عکس العمل صحیح در برابر آن چه در حال، اتفاق می افتد باعث می شود هر حادثه ای را بتوانیم مدیریت کنیم و در یک لحظه کوتاه واکنش صحیح از خود نشان بدهیم.

• تمرین کنیم که انعطاف پذیر باشیم تا بتوانیم خود را به سرعت با تغییرات اطراف سازگار کنیم.

• درباره مفهوم زندگی فکر کنیم. اگر معنای زندگی برایمان با مادیات شکل گرفته باشد؛ در حادثه ای که ممکن است همه چیز در چند ثانیه از دست برود، نمی توانیم به زنده ماندن خود و دیگران فکر کنیم؛ اما اگر زندگی و هدف از زندگی، فراتر از چیزهایی که داریم باشد، در زمان حادثه می توانیم همه چیز را رها کنیم.

• خونسردی در حوادث را به کودکانمان یاد بدهیم. رفتارهایی که ما در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهیم، بیشتر از آن که به ژنتیک ما مربوط باشد، به رفتارهایی که در کودکی یاد گرفته ایم، باز می گردد و اغلب باعث می شود بدون این که فکر کنیم، عکس العمل نشان بدهیم.

منبع:

http://www.webmd.com/balance/features/crisis-how-would-you-respond#3

عکس از خبرگزاری میزان

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

30 دی، 1395