مثبت بیندیشید؛ مرد بودن به داشتن مو نیست!

مثبت بیندیشید؛ مرد بودن به داشتن مو نیست!

توانایی های دیگر خود را به یاد بیاورید و سعی کنید مواردی که کنترل آن ها در دست شماست را بهبود بدهید به طور مثال بدنی خوش فرم داشته باشید. اگر نیاز به الهام و انگیزه داشتید به مردان کچل یا آن هایی فکر کنید که برای نشان دادن اعتماد به نفس سر خود را تراشیده اند مانند Vin Diesel و . Pitbulخودتان را در موقعیت شغلی خوبی تصور کنید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

28 اردیبهشت، 1395