زایمان با وسایل کمکی (بخش اول)

زایمان با وسایل کمکی (بخش اول)

از هر هشت زن یک زن در موقع زایمان به وسایل کمکی احتیاج پیدا می کند. به عنوان مثال از فورسپ ( دارای دو شاخه متقاطع  می‌باشد که تیغه ابزار (سر) را می‌سازد و شبیه یک جفت انبرک بوده که با انحنای گود خود، سر نوزاد را در برگرفته و با کم ترین نیرو (به دلیل سطح پهن نیروی کم تری در واحد سطح وارد می‌شود) در حالی که به آن چرخش می‌دهد به بیرون هدایتش می‌کند.) و یا ساکشن برای بیرون آوردن سر نوزاد استفاده می شود. این روش ها امن هستند اما تنها برای موارد ضروری و به تشخیص پزشک استفاده می شوند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/ventouse-forceps-delivery.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

18 اردیبهشت، 1396