زایمان با وسایل کمکی (بخش دوم)

زایمان با وسایل کمکی (بخش دوم)

اپیزیوتومی یا برش در ناحیه ی پرینه در زایمان طبیعی

گاهی به تشخیص پزشک یا ماما در هنگام زایمان، برشی در ناحیه ی بین واژن و مقعد برای بازتر شدن دهانه ی واژن و بیرون آمدن راحت تر سر نوزاد ایجاد می شود. این مورد به خصوص در زایمان های طبیعی بار اول می تواند از بسیاری از جراحات جلوگیری کند. موسسه ی ملی بهداشت اپیزیوتومی را در شرایط زیر توصیه می کند:

1- وقتی سر نوزاد رو به پایین قرار نگرفته باشد

2- زمانی که چند ساعت زایمان به طول بینجامد و مادر احساس خستگی کند.

3- زمانی که مادر یک بیماری جدی مثلا ناراحتی قلبی داشته باشد.

4- در شرایطی دیسترس جنینی که ریتم ضربان قلب او کند و یا تند می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/episiotomy.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت، 1396