سیکل قاعدگی ماهانه زنان

سیکل قاعدگی ماهانه زنان

تخمک گذاری هر ماه زمانی که هر تخمک از تخمدان آزاد می شود رخ می دهد. معمولا ظرف 24 ساعت چندین تخمک از تخمدان آزاد می شوند. هم زمان پوشش داخلی رحم شروع به ضخیم شدن می کند و مخاط دهانه ی رحم نازک تر می شود به طوری که اسپرم به راحتی می تواند درون آن نفوذ کند. تخمک به آرامی شروع به سفر در لوله های فالوپ می کند. اگر زن و مرد به تازگی رابطه ی جنسی داشته باشند، تخمک ممکن است با اسپرم ترکیب شود. پوشش داخلی رحم به اندازه ی کافی ضخیم هست که تخمک پس از باروری در آن کشت شود. اگر تخمک بارور نشود، از بدن در زمان پریود خارج می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/getting-pregnant.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

24 اردیبهشت، 1396