ورزش در دوران بارداری (بخش ششم)

ورزش در دوران بارداری (بخش ششم)

تمرینات چرخش لگن:

کنار دیوار بایستید زانوهای خود را صاف بگیرید. شکم خود را تو دهید به طوری که پشتتان با دیوار تماس پیدا کند. این حرکت را 10 بار تکرار کنید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/pregnancy-exercise.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

25 اردیبهشت، 1396