انواع دوقلوها

انواع دوقلوها

یک سوم دوقلوها همسان و دو سوم غیر همسان هستند.

دوقلوهای همسان: دوقلوی همسان (تک تخمکی) زمانی اتفاق می افتد که یک تخمک بارور شده باشد. سپس تخمک دو قسمت می شود که سازندۀ دوقلوهای همسان هستند و یک ژن را به اشتراک می گذارند. دوقلوهای همسان همیشه هم جنس هستند، پس اگر دوقلوی همسان دارید، دو دختر یا دو پسر خواهید داشت که از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به همند.

دوقلوهای غیر همسان: دوقلوی غیر همسان (دو تخمکی) زمانی پدید می آید که دو عدد تخمک جداگانه بارور شده و سپس در رحم مادر جای می گیرند. شباهت ظاهری دوقلوهای غیر همسان چیزی بیشتر از شباهت دیگر خواهر و برادرها نیست. این بچه ها ممکن است هم جنس یا غیر هم جنس باشند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://media.mehrnews.com/d/2015/01/19/4/759030.jpg?ts=1486462047399

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396