آیا دوقلو باردار هستید؟

آیا دوقلو باردار هستید؟

ممکن است فکر کنید بیش از یک بچه باردارید، اگر:

• بزرگتر از حد معمول تاریختان به نظر می رسید

• دوقلو در اقوام دارید

• درمان ناباروری داشته اید

معمولاً در سونوگرافی هفته های 8 الی 14 بارداری شما مشخص می شود که دوقلو باردارید یا خیر. در اسکن باید به شما گفته شود که دوقلوها همسان یا غیر همسان هستند؛ اگر در اسکن اول مشخص نشد، باید یکی دیگر ارائه شود. یک سوم از دوقلوهای مشابه دارای جفت جداگانه هستند. این زمانی اتفاق می افتد که تخمک بارور، تا چهار روز پس از لقاح، قبل از کاشت در رحم دو نیم شده باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://gab.giggle.com/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396