چگونه می توانم بفهمم دوقلوهایم همسان هستند؟

چگونه می توانم بفهمم دوقلوهایم همسان هستند؟

دقیق ترین راه برای تشخیص همسان بودن دوقلوها آزمایش DNA است. این فقط پس از تولد نوزادان قابل انجام خواهد بود. جفت نیز می تواند راهنما باشد. اگر اولین سونوگرافی شما پیش از هفتۀ 14 بارداری انجام شده باشد، باید بتوانند به دقت بگویند که دوقلوهای شما چه نوع جفتی دارند. در غیر این صورت بعد از تولد نوزادان می توان جفت را مورد بررسی قرار داد. با این حال، هیچ یک از این روش ها محفوظ از خطا نیستند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://www.newkidscenter.com/images/10400887/image001.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

20 خرداد، 1396