انواع دوقلوها

انواع دوقلوها

از نقطه نظر پزشکی سه نوع دوقلو وجود دارد. این دسته بندی در خصوص سه قلوها نیز به کار می رود، هر چند بارداری سه قلو پیچیده تر از دوقلو است. این سه نوع عبارتند از:

• dichorionic diamniotic (DCDA): این نوع دوقلوها هر کدام جفت جداگانه دارند و غشای بیرونی (کوریون) و غشای درونی (آمنیون) نوزادها نیز جدا از هم است.

• (monochorionic diamniotic (MCDA: این نوع دوقلوها جفت مشترک، یک غشای بیرونی و دو غشای درونی دارند.

• monochorionic monoamniotic (MCMA): این نوع دوقلوها جفت، غشای بیرونی و غشای درونی مشترک دارند.

همه دوقلوهای غیر همسان از نوع DCDA هستند. دو سوم از دوقلوهای همسان MCDA، و تنها 1 درصد از دوقلوهای همسان MCMA هستند.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/Antenatal-care-twins.aspx

منبع عکس:

http://raisingchildren.net.au

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

01 تیر، 1396