درمان ناباروری (بخش سوم)

درمان ناباروری (بخش سوم)

جراحی لوله های فالوپ: لوله های فالوپ وظیفه ی گرفتن تخمک و انتقال آن به رحم را بر عهده دارند. در صورت انسداد و یا زخمی بودن جراحی بر روی آنها انجام می شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/fertility-treatments.aspx

منبع عکس:

http://img.medscape.com/news/2015/dt_150421_fallopian_tube_ovaries_uterus_800x600.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1396