از برنامه های ورزشی موثر استفاده کنید

از برنامه های ورزشی موثر استفاده کنید

شورای ورزشی آمریکا با بررسی هزار دستور ورزشی که توسط مربیان ورزشی نوشته شده بود سه نوع تمرین ورزشی مشترک توصیه شده را استخراج کرد:

تمرین های قدرتی: بیست دقیقه در روز دو بار در هفته به تناسب کلی اندام شما کمک می کند.

تمرین های اینتروال: معمول ترین حالت شامل دو دقیقه راه رفتن و بعد از آن دو دقیقه دویدن است که این الگو باید به طور متناوب در طول تایم ورزشی شما انجام شود. این نوع تمرین یک روش موثر است و زمان زیادی نمی برد.

تمرین های ایروبیک یا هوازی: شامل یک ساعت یا بیشتر فعالیت های آرام تا شدت متوسط در روز می باشد. این فعالیت ها می تواند شامل رقصیدن، راه رفتن و دویدن شود.

منبع:

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/10-workout-secrets-expert-exercise-tips#1

http://www.tele-teb.com

دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

11 تیر، 1396