برای دوقلوها آماده شوید (بخش اول)

برای دوقلوها آماده شوید (بخش اول)

داشتن دوقلوها هیجان انگیز اما چالش برانگیز است، پس بهتر است از قبل برای آمدن فرزندانتان آمادگی داشته باشید. در حالی که خانواده و دوستان ممکن است برای به دنیا آمدن یک بچه تخصص داشته باشند، اما تولد دو یا چند قلوها برای هر کسی می تواند جدید باشد.

اگر دو یا چند قلو باردارید، نیاز به آمادگی زیادی خواهید داشت. تقاضا کنید که اگر ممکن است بتوانید از بخش زایمان بیمارستان و بخش مراقبت از نوزادان دیدن کنید. بیش از نیمی از نوزادان چند قلو زودرس هستنید، بنابراین احتمال این که نوزادان شما هم نیاز به برخی مراقبت های ویژه داشته باشند زیاد است. بهتر است بدانید چه شرایطی در پیش خواهید داشت.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/preparing-for-twins-multiples.aspx

منبع عکس:

http://www.moneycrashers.com/preparing-twins-baby-essentials-checklist-costs/

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

08 شهریور، 1396