شیر پیشین و پسین

شیر پیشین و پسین

پس از چند هفته شیردهی، به نوزاد اجازه دهید شیر یک سینه را خالی کند و سپس سراغ دیگری بروید. دلیل؟ در طول شیردهی دو نوع شیر وجود دارد: نوع رقیق تر، یعنی شیر پیشین که تشنگی را رفع می کند، سپس نوع غلیظ تر که شیر پسین است و دارای چربی غنی است. کودک به هر دو نوع شیر نیاز دارد.

منبع:

http://www.webmd.com/parenting/baby/breastfeeding-14/slideshow-breastfeeding
http://www.mamatheexplorer.com
http://tele-teb.com


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

26 شهریور، 1396