سبک زندگی سالم -1

سبک زندگی سالم -1

سبک زندگی سالم، یعنی شیوۀ زندگی فرد به منظور پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت. سبک زندگی سالم، مفهوم فعالیت های انسانی، با هدف بهبود و حفظ سلامت از طریق تغذیه مناسب، آمادگی جسمانی، روحیه و امتناع از عادات بد است. نمایندگان جریان های فسلفی و اجتماعی، سبک زندگی سالم را به عنوان جنبۀ اجتماعی جهانی که سازندۀ جزئی از کل زندگی جامعه است بررسی می کنند.

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/

http://punktum.ru/wp-content/uploads/2014/11/zoj1.jpg

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396