کمک های اولیه

کمک های اولیه

CPR و کمک های اولیه دانشی ساده و ضروری برای همه است که کمک می کند افراد بتوانند به آسیب دیدگان در محل حادثه امداد فوری برسانند. شرایطی هم وجود دارد که خود فرد سانحه دیده باید کمک های اولیه را اعمال کند. طبق آمار، 90 درصد کشته های سوانح اگر در دقایق ابتدایی پس از حادثه کمک های اولیه به موقع و مؤثر دریافت می کردند ممکن بود زنده بمانند.

با این حال در صورت ارائه نادرست کمک های اولیه، ممکن است خود شما مقصر یک فاجعه با تمام عواقب آن شوید. بنا بر این اولین کاری که در مواقع اضطراری باید انجام دهید اطلاع دادن به اورژانس و یا سایر امدادگران است. سعی در انجام مداخلۀ جدی نداشته باشید، فقط اقداماتی را انجام دهید که برای نجات جان آسیب دیدگان لازم است، باقی امور را به پزشک بسپارید. توانایی خود را برای ارائه کمک های اولیه ارزیابی نمایید، شاید در این راه با خطر جدی مواجه گردید.

منبع:

http://www.1st-aid.ru

http://www.ntweac.edu.hk

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

کمک های اولیه


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

17 مهر، 1396