جعبه کمک های اولیه

جعبه کمک های اولیه

تقریباً هر کسی ممکن است زمانی به جعبه کمک های اولیه نیاز پیدا کند. وقتی را به آماده سازی این بسته برای خانواده جهت استفاده در منزل و سفر اختصاص دهید. جعبه کمک های اولیه می تواند شامل لوازم ابتدایی و اساسی یا جامع و کامل باشد. آن چه نیاز دارید به آموخته های پزشکی شما و فاصله تان از مراکز حرفه ای امداد پزشکی بستگی دارد. جعبه کمک های اولیه را می توانید به صورت آماده از فروشگاهها خریداری کنید، اما خودتان هم به راحتی قادرید یک کیت هوشمندانه و مقرون به صرفه مهیا نمایید.

منبع:

http://www.webmd.com/first-aid/first-aid-kits-treatment#1

http://www.wollongongfirstaid.com.au

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

کمک های اولیه


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

17 مهر، 1396