تخمدان پلی کیستیک

تخمدان پلی کیستیک

تخمدان پلی کیستیک حاوی تعداد زیادی فولیکول بی ضرر به ابعاد 8 میلی متر است. فولیکول ها کیسه هایی هستند که کم رشد کرده اند و داخل آن ها تخمک می روید. در سندروم تخمدان پلی کیستیک، این کیسه ها اغلب قادر به انتشار تخمک نیستند، یعنی تخمک گذاری انجام نمی شود.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/Polycystic-ovarian-syndrome/Pages/Introduction.aspx

https://www.womenshealth.gov

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

24 مهر، 1396