چرا افسردگی در زنان بیشتر است؟

چرا افسردگی در زنان  بیشتر است؟

چند علت را در ایجاد این مساله مهم دانسته اند:

الف: تفاوتهای هورمونی زنان و مردان که زنان را آسیب پذیرتر و حساس تر می کند.

ب: اثرات بارداری هورمونها و استرس آن، زایمان تغییرات هورمونی و مشکلات ناشی از آن

ج: تفاوتهای فشارهای روانی – اجتماعی در زنان و مردان: فشارهای روانی خانوادگی بطور معمول روی زنان بیشتر است به دلیل مسئولیت اداره خانه و تربیت فرزندان و انتظاراتی که جامعه از یک همسر و یک مادر دارد. همچنین انتظار تحمل بیشتر زنان در مشکلات و بعضاً سکوت و از خودگذشتگی بیشتر آنان، منجر به فشار بیشتر روانی روی آنها شده و در نتیجه افسردگی بیشتر ی به دنبال خواهد داشت.

د: استراتژیهای تطابقی ناسازگارانه در زنان : زنان در برخورد با مشکلات روشهای هیجان مدار احساسی را بیشتر برمی گزینند در محیطهای اجتماعی و خانوادگی بجای دفاع از حق خود دچار احساسات شده شکننده هستند زود گریه می کنند و در نتیجه همیشه حرفهای ناگفته و دفاع نشده ای برای خود دارند که منجر به افسردگی در ایشان می شود.


دسته بندی :

عمومی

سلامت روان


نویسنده :

فریما طالبی


تاریخ انتشار :

26 مهر، 1396