کیت تخمک گذاری چیست

کیت تخمک گذاری چیست

کیت پیش بینی تخمک گذاری یک ابزار عالی برای تشخیص زمان تخمک گذاری در طول چرخه قاعدگی می باشد. کیت تخمک گذاری با تشخیص هورمون جسم زرد (LH) کار می کند. هورمون جسم زرد قبل از تخمک گذاری یک افزایش ناگهانی دارد. تست تخمک گذاری با تشخیص افزایش هورمون LH در ادرار زمان تخمک گذاری را پیش بینی می کند. نتیجه مثبت در کیت تخمک گذاری به معنای بیشترین احتمال باروری در 16 تا 36 ساعت آینده است.

منبع: دانشنامه فرزند


دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

الناز کیانی


تاریخ انتشار :

07 آذر، 1397