نحوه استفاده از کیت تخمک گذاری

نحوه استفاده از کیت تخمک گذاری

مدت زمان افزایش LH بسیار کوتاه است بنابراین باید این آزمایش در زمان مناسب از ماه و روز انجام گیرد. نمونه ادرار بهتر است در زمانی بین 10 صبح تا 8 شب جمع آوری شود. ادرار اول صبح به هیچ عنوان توصیه نمی شود. برای انجام آزمایش، ادرار خود را در یک لیوان یک بار مصرف تمیز جمع آوری کنید و سپس نوار تست را از قسمتی که در دستورالعمل آن آمده درون ظرف برای چند ثانیه نگه دارد. وجود یک خط در نوار تست به معنای منفی بودن و دو خط به معنای مثبت بودن جواب آزمایش شما می باشد. روز انجام آزمایش مهم است. شما می توانید روز آزمایش خود را بر اساس طول دوره قاعدگی تان از جدول زیر محاسبه نمایید.

طول دوره روز انجام تست تخمک گذاری

21 روزه روز پنجم دوره

22 روزه روز ششم دوره

23 روزه روز هفتم دوره

24 روزه روز هشتم دوره

25 روزه روز نهم دوره

26 روزه روز دهم دوره

27 روزه روز یازدهم دوره

28 روزه روز دوازدهم دوره

29 روزه روز سیزدهم دوره

30 روزه روز چهاردهم دوره

31 روزه روز پانزدهم دوره

32 روزه روز شانزدهم دوره

33 روزه روز هفدهم دوره

34 روزه روز هجدهم دوره

35 روزه روز نوزدهم دوره

36 روزه روز بیستم دوره

37 روزه روز بیست و یکم دوره

38 روزه روز بیست و دوم دوره

39 روزه روز بیست و سوم دوره

40 روزه روز بیست و چهارم دوره

روزی که نتیجه تست مثبت اعلام شود باید بین 16 تا 36 ساعت بعد مقاربت انجام شود تا باروری به حداکثر برسد.

منبع: دانشنامه فرزند


دسته بندی :

نویسنده :

الناز کیانی


تاریخ انتشار :

07 آذر، 1397