دکتر شایان شفیعی

موجود نیست

خدمات :

به زودی اطلاعات بیشتری از این پزشک در سیستم تله طب ثبت می شود.

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

0

ساعات پاسخگویی :

محل کار :

نامشخص
دکتر شایان شفیعی