دکتر فریبا فرهادی

پزشک عمومی

خدمات :

- مشاوره عمومی - پزشک پشتیبان تِله طب

سوالات پاسخ داده شده :

42

شماره نظام پزشکی :

36242

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

تِله طب
دکتر فریبا فرهادی