دکتر مهدی سروندی

پزشک عمومی

خدمات :

به زودی اطلاعات بیشتری از این پزشک در سیستم تله طب ثبت می شود.

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

147844

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر مهدی سروندی