دکتر محدثه زجاجی

متخصص داخلی

خدمات :

به زودی اطلاعات بیشتری از این پزشک در سیستم تله طب ثبت می شود.

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

145755

ساعات پاسخگویی :

همه روزه

محل کار :

نامشخص
دکتر محدثه زجاجی