دکتر مریم شعبانی جهرمی

پزشک عمومی

خدمات :

سابقه کار در اورژانس بیمارستان گراش فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوالات پاسخ داده شده :

0

شماره نظام پزشکی :

155619

ساعات پاسخگویی :

محل کار :

نامشخص
دکتر مریم شعبانی جهرمی