خانم فرحناز سقایی اقدم

کارشناس مامایی

خدمات :

زنان ومامایی ،بهداشت کودک ومادر و هومیوپاتی

سوالات پاسخ داده شده :

1

شماره نظام پزشکی :

11662

ساعات پاسخگویی :

محل کار :

نامشخص
خانم فرحناز  سقایی اقدم