اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ستاره ۳۸چطوری دردات شروع شد ب منم بگو ابجی چهل هفتم هنوز خبری نیس

پسرام ینی نفسام★ :

منم دلم میخواد زودتر دردام شروع شه خسته شدم

سپیده :

ستارع هنوززایمان نکردی

ستاره :

 پاسخ دادن