اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سارا ۱۱ هفته بیا کارررت دارم

سارا۱۶هفته ودخترش? :

بامنی

سارا۱۶هفته ودخترش? :

الووو

الهام :

اره عزیزم

سارا۱۶هفته ودخترش? :

سارا۱۶هفته ودخترش? :

سوالتو‌بپرس هروقت دیدم‌جواب میدم

 پاسخ دادن