اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خیلی ناراحتم که پایتخت تموم شد خیلی قشنگ بود 😞😞کاش دوباره بسازن قسمت بعدیشو

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اون پیرمرده هم نباید میمرد😞😞

النا :

اصلا خوب نیس😕😞

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دورهمی تموم،پایتخت تموم اعصابم خرد شد😞

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

بله خیلی خوب بود

النا :

خوب نیس😕😞

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

کاش هیچ وقت تموم نمیشد خیلی ناراحت شدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

هست😛😛

ترنم :

ترنم :

آره فیلم قشنگی بود

ترنم :

ولی اعصاب خورد کن شد

fatemeh :

خیلی قشنگ و هیجانی بود من که دوست داشتم خیلی

 پاسخ دادن