اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچهارفتم پیاده روی ولی اصلا نتونستم راه برم انگارداشت رحمم تیرمیکشید فک میکردم الانه که کیسه ابم پاره شه البته ازصبح چن باری بشین پاشورفتم

محیا :

عزیزبروبیمارستان

محیا :

رحمت بازشده فکرکنم

محیا :

منم درداچنانی نداشتم رفتم بیمارستان بستری شدم چهارسانت بازشده بود

سپیده :

فردانوبت معاینه دارم صبح دیگه تافرداصبح تحمل میکنم

سپیده :

منم دردندارم فقط نمیتونم راه برم زیاد

سه گل من :

وای سپیده من راحت شدم ولی بقیه هام اذیتم میکنه

زهرا ه :

خب چرا بشین پاشو میکنی؟

زهرا ه :

استراحت کن چهل هفته پر بشه بچه بیشتر وزن بگیره

سپیده :

خوب نمیخوام وزنش زیادباشه جون سخته زایمان

 پاسخ دادن