اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانماپیاده روی روازچندهفتگی شروع کردین

هلینا :

یادم نیست پنج سال قبل

فاطی ۳۸ :

ههههه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

سلام من الان کموبیش میرم پیاده روی

فاطی ۳۸ :

من۳۷هفته وپنج روزم

فاطی ۳۸ :

خیییلی پیاده روی میکنم

فاطی ۳۸ :

اماتازه یه خورده دردام شروع شدن

96/12/26*£Łɦムℳ* :

خوبه عالیه

فاطی ۳۸ :

خواستم ببینم زودنیس

فاطی ۳۸ :

خییییییییییییلی میترسم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من دلم میخوادبرم ماه 9وان شالله زایمان کنم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

نه چ زودی

فاطی ۳۸ :

زایشگاه خیییلی ترسناک بود

96/12/26*£Łɦムℳ* :

آره ولی چاره ای نیست بایدزایمان کرد

فاطی ۳۸ :

همش جییییغ

فاطی ۳۸ :

فاطی ۳۸ :

ازاسترس دردام بیشترشد

96/12/26*£Łɦムℳ* :

ب اونافک نکن ب خودت فک کن وقتی دردت گرفت فقط نفس عمیق بکش خیلی خوبه

فاطی ۳۸ :

اخه سربچه اولم خییییلی بخیه خوردم بااینکه کوچیک بود

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من سربچه اولم 6تابخیه خوردم بااینکه دوکیلوبودفقط

فاطی ۳۸ :

من تامقعدم بخیه زدگف فقط تکون بخوری مقعدت پاره میشع

فاطی ۳۸ :

من۲۷۰۰

فاطی ۳۸ :

الهام اهل کجایی

96/12/26*£Łɦムℳ* :

فاطی ۳۸ :

آره خیلی میترسم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من بارداری سوممه عزیزم

فاطی ۳۸ :

دیشبم بااینکه دردداشتم امایه سانتم بازنشدم

فاطی ۳۸ :

خداحفظشون کنه

دریا۳۸ :

اویشن بخورپیاده رویه تندبکن

دریا۳۸ :

اویشن بخورپیاده رویه تندبکن

96/12/26*£Łɦムℳ* :

فاطمه جان من یزدزندگی میکنم

 پاسخ دادن