اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ترانه بیا کارت دارم یه راه حل عالی دارم برات

میشا منتظرمعجزه است :

چ راهی

مونا :

گفتم ترانه خانوم عزیزم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ترانه جان بگو

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۴w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نادیا جان بگو

سارا :

نادیا جان بگو

 پاسخ دادن