اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام نفس نفسم زندگیم هستیم کجایی امشب نمیدونم چرادلم جوش میزنه برات اگه اومدی برام پیغام بزارباشه??زهرایادت نره گلم توهم ساعت01:30اینجاباشی خانومم

یاشار :

اومدی زهرا

?تنها? :

اره اومدم

یاشار :

دوس دارم از اول تاآخرزندگیتوبرام تعریف کنی مشکلاتت روبگوخوشیاتوغمهاتوهمه چیرو بگو

?تنها? :

هههه چی بگم

یاشار :

اول ازآشنایی پدرمادرتوبرام معرفی کن بعدخواهربرادراتووادامه ماجرا ازخودت بگو دوس دارم زندگی نامتوبدونم

?تنها? :

نمیدونم از کجا بگم

?تنها? :

میخوای چیکار؟

یاشار :

واینکه چیاتوزندگی اذیتت میکنن چه حرفایی چ کارایی

واینکه چی باعثبانی شادیت میشه خوشحالت میکنه ازصفرشروع کن ازاول دوس دارم همه چیتوبهم بگی

یاشار :

گفتم ک اول ازمعرفی خونوادت شروع کن بیاجلو

?تنها? :

میشه تو یکم از خونوادت بگی بعد من بگم

?تنها? :

الان مخم هنگه

یاشار :

فک کن اومدی پیش یه روانشناس میخوای بهت مشاوره بده ک چطورزندگی کنی بهتره چکارایی روبایددورش خط قرمزکشیدوازشون دوری کردوکدوم روبایدچسبیدبهش

یاشار :

ن اول توبگو

یاشار :

چراهمش دوس داری مخالفت کنی

یاشار :

راستش من فک نمیکنم تو17سالت باشه من فک میکنم 12یا13سالته

?تنها? :

ن بابا حالت خوبه

?تنها? :

بخدا ۱۶سالمه

یاشار :

آخه حرف زدنت ب دخترای 17ساله نمیخوره خیلی کودکانه صحبت میکنی تصمیم میگیری وبحث میکنی یااینکه قهرکردنت ونازکردنت همش شبیه ب دختربچهاس

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝?????????????????????

?تنها? :

وااااا

?تنها? :

واقعانک

?تنها? :

یعنی بهم اعتماد نداری

?تنها? :

رفتییی

?تنها? :

?تنها? :

میخوای باهم کات کن؟؟

?تنها? :

یاشار :

چ ربطی داشت زهراهمش داری تفرح میری

یاشار :

گوشیم زنگ خوردداشتم صحبت میکردم

یاشار :

راستی زهراتودنبال دوس پسرمیگردی یااینکه دنبال یکی ک بهت راه رونشون بده ک خطانکنی توروب جون مادرت راستشوبگوب خاک عزیزات قسمت میدم

یاشار :

وای خدا دارم دیووونه میشم خدایااااهیچ مردی روگرفتار زنهاااا نکن

?تنها? :

وااااا

یاشار :

خدافظ زهرا

?تنها? :

اتاقتو بپاک

یاشار :

ب قبرپدرم بخندم اگه بخوام جوابتوبدم

?تنها? :

قهر کردی

یاشار :

چ غلطی کردم خدااااا

?تنها? :

?تنها? :

وااا چرا

?تنها? :

چرا اینجوری شده

?تنها? :

حالت خوب نیس

?تنها? :

ولی من ۱۶سالمه

چرا باور نمیکنی

?تنها? :

اتاقتو بپاک

یاشار :

من ازیه حیووون پسترم اگه بخوام دیگه باهات مث قبل باشم هرچی بینمون بودتموم

یاشار :

نمیپاکم توهم واسه من دیگه مردی تموم شدی زهراقلابی

?تنها? :

چرا ی دفعه اینجوری شدی

?تنها? :

وااا چراااا

?تنها? :

چراااا چیشده

?تنها? :

میشه بگی چیشده

یاشار :

خداچرامن اینقدخنگ بودم این همه بچها میگفتن امامن.....

?تنها? :

چی شده

?تنها? :

چته؟؟؟؟؟

?تنها? :

یاشار :

امامن اسرارداشتم بمونم کمکش کنم گفتم گناه داره این همه ف ح ش خوردم بی احترامی بهم شده

?تنها? :

برو بابا حالت خوش نی

یاشار :

هیچی بی خیال زهراهرچی بودتموم اگه واقعا میخوای خوب زندگی کنی ازنفس کمک بگیر ازش بخواه بهت کمک کنه بهت مشاوره بده راهنمات باشه

یاشار :

منوفراموش کن ن خانی اومده ن خانی رفته

?تنها? :

واااا مگه من چیکار کردم ؟؟؟؟

?تنها? :

چی بهت گفتم

?تنها? :

چرا اینجوری شدی؟؟؟؟؟

یاشار :

هیچی مگه قراره آدمی دادبزنه ف ح ا ش ی کنه بعضی وقتی سکوت هم علامت خیلی چیزامیتونه باشه وقتی ازش سوال بشه

?تنها? :

چی میگی زبون بسته

?تنها? :

من رفیقش مشکلی داری عایا

?تنها? :

زرتو پرت نکن

یاشار :

دیگه تمام همه چی تموم شد خدافظ سعی کن ازخودت ضعف نشون ندی زودناراحتیت روبروز نده کاری نکن ک همه بفهمن نقطه ضعفت چیه ودس بزارن روش روچیزایی ک اذیت میشی بی تفاوت باش ک اگه بخوای ناراحتیت روبروزبدی طرف چت میکنه روهمون نقطه و عذاب میکشی حالاهم بااااای

?تنها? :

اوسگول پلشت

?تنها? :

ناموسن چی زدی

?تنها? :

زری گریه میکنه

یاشار :

?????من پلشتم خخخخخ?????

?تنها? :

چجوری دلت میاد دلشوبشکونی

?تنها? :

چیش خندع داشت?

یاشار :

مهدی بازاومدی??☝☝☝☝☝????

?تنها? :

خدایی یه تختت کمه

?تنها? :

یاشار :

بگو ناموسا??????????

?تنها? :

الووو داره میگریع

?تنها? :

ناموسا?

یاشار :

بااای زیادی فک زدی مهدی حالاگمشو ع و ض ی

یاشار :

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝

?تنها? :

اصلا توکی چرا رفیقمواذیت میکنی

یاشار :

?تنها? :

عوضی جدو ابادته

یاشار :

ای بی پدر??????

?تنها? :

دیه دوسش نداری¿

?تنها? :

بی پدر خودتی

یاشار :

ن مامانیتودوس دارم باآبجی کوچیکتو??????براشون نقشهادارم

?تنها? :

?تنها? :

گوه خوردی

یاشار :

خخخخ مادرتوگایدم مهدی ب ی ن ا م و س ??????

?تنها? :

من رفیقشم زبون نفهم

?تنها? :

عینه ابجیمه

?تنها? :

عن اقا

یاشار :

ای حداپوکیدم ازخنده?????

?تنها? :

درست بزر

?تنها? :

خدایا تورابه این شب های عزیزت مریضاروشفا بده

یاشار :

ای بی خونواده دیدی ازسگم کمتری کسی ک اسم دخترروخودش میزاره ن ا م و س نداره

?تنها? :

?تنها? :

گوه بخوربیاقرار

یاشار :

بی اصل بی خونواده

?تنها? :

تابهت ثابت کنم دخیم

?تنها? :

چقدرشما عینه بچه ها میحرفی

?تنها? :

یاشار :

دیگه باچه اسمایی اومدی اینجاچندماهه بااین اسما اینجایی خوت هم خسته نمیشی ازبس باجندتاگوشی ازخودت سوال میکنی بعدجوابشومیدی بعدب خودت ف ح ش میدی

?تنها? :

یاشار :

وقتی ب خودت ف ح ش ناموس میدادی داشتی جق میزدی هااا??????????

?تنها? :

تواول بروطرزه چت کردنتویادبگیر بعد پی بده همش غلط املایی داری ضایع میشی ?

یاشار :

دیگه باچه اسمایی اینجایی حال کردی الان چندمین باره مچتومیگیرم بدبخت ح ر و م ز ا ده

?تنها? :

به امام من دوستشم

یاشار :

ب اسم خاطره هم اینجایی ودیگه

?تنها? :

زهراگریع میکنه

?تنها? :

بگووووز باو?

?تنها? :

توبه مانمیخوری بخوری جرمیخوری

?تنها? :

یاشار :

وچنداسم دیگه بزارفک کنم باباتوچقدبی زات ک ث ی ف ی اه اه حالم بهم خورد

?تنها? :

خودم براش زید پیدا میکنم

?تنها? :

?تنها? :

فک کردی طعفه ای

?تنها? :

بد بخت

?تنها? :

یاشار :

راستی مهدی اسم خواهرت بودزهرا وااااااای خدادیدیدبچها دستی دستی داشت دست منومیزاشت تودس خواهرش خخخخخ

?تنها? :

عخی ازکون سوزیت نمیتونی ج بدی

یاشار :

بدبخت واسه خواهرش میخواس کمک کنه نیازش باراورده بشه????????

?تنها? :

شفات میده

?تنها? :

ناموسن خیلی کصخولی?

?تنها? :

???????????

یاشار :

حالاگمشو ک ث ا ف ت بزارهمه بیان ببینن مهدی داشت واسه خواهرش پسرجورمیکرد

?تنها? :

چی شد زبونتوموش خورد

یاشار :

همه بایدبیان ببینن ک مهدی بی ناموس اومده واسه خواهرش پسرجورکنه??????

?تنها? :

زری اصلا دادا نداره

یاشار :

دیدی چطورمچتوگرفتم ای بی پدر

?تنها? :

من رفیقه زهرام

یاشار :

ای مهدی بیچاره دستت روشده دیگه نمیتونی جمعش کنی ???????

?تنها? :

بی پدرخودتی

?تنها? :

?تنها? :

یاشار :

حالابرو واسه خواهرت بمالونش بگوبعدا یاشار میاد

یاشار :

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝?????????????????????

?تنها? :

خیلی کص.....

یاشار :

گمشودیگه ک ث ا ف ت عن

?تنها? :

?تنها? :

برینم برات توپاکت

?تنها? :

???????????????

?تنها? :

عی خدا

?تنها? :

اتاقتوبپاک

?تنها? :

دیوووووووث

?تنها? :

سرت به کی گرمع

?تنها? :

جون مادرت اتاقو بپااااک

?تنها? :

یاشار حالش خوب نیس

معلوم نیس چی زده

یاشار :

بچهااتاق خوب بخونین متوجه میشین چی شده

یاشار :

نفس داغونم کردی باحرفات

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خاطره مهسا بوشهریه??

Nafas :

سید هستی

 پاسخ دادن