اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

??????آخرمچ زهراخانوم روهم گرفتم دستش روشده اینم یکی دیگه ازاسمای مهدی بودکه بااین اسم با تله اومدفقط نمیدونم چطورخودش روراضی کرده یه پسرواسه خواهرش پیداکنه ک نیازشوبرطرف کنه واینکه چقدبادوتاگوشی ازخودش سوال میکردبعدجواب خودش رومیدادبایه خط دیگه واینکه چقدف ح ش ناموس ب خودش داده خخخخ واقعا خنده داره

یاشار :

چقدبیکاربودی ک این همه این چندماه باچندتاخط هی ازخودت سوال میکردی بعدازاونطرف جواب خودتومیدادی???????

?تنها? :

من مهدی نیستم

?تنها? :

اسمو رو زبونت نیار لطفا

یاشار :

خخخخ بدبخت بیچاره داری میسوزی مچتوگرفتم ☝????

یاشار :

حالاگمشودیگه بهمن صیغه ای

?تنها? :

حرفای منو تکرارنکن خوشم نمیاد?

یاشار :

راستی میخواستی خواهرتوواسم صیغه کنی مهدی یابهمن????

?تنها? :

خودت گم شو

?تنها? :

چی میگی

یاشار :

برودیگه بی پدر ح ر و م ز ا ده

?تنها? :

زهرامیگه فراموشم کردی

?تنها? :

رفیقشم اسمم رهاست

?تنها? :

البته کیشمیش دم داره رها خانوم

یاشار :

بهمن صیغه ایی حالا بروواسه خواهرت بمالون بگوبعددوس پسرت یاشارمیادفعلا خودت ازخجالتش دربیا???

یاشار :

خ خودتی گوساله اینجادیگه تله آبی نیس ????

?تنها? :

بمال واننت?

?تنها? :

بمال واس ننت

یاشار :

قرمزه میفهمی آبی نیس قاط بزنه???

?تنها? :

بزغاله

یاشار :

اینجارونجاست گرفته گمشو حالا

?تنها? :

برات دعامیکنم

یاشار :

عن بهمن صیغه ایی???

?تنها? :

زری هم دعا میکنع

?تنها? :

یاشار :

دیگه نمیتونی جمعش کنی لورفتی بیچاره بهمن صیغه ای

?تنها? :

بااااااااای واس همیشه?

یاشار :

راستی بهمن صیغه ایی ازخواهرت بگو مث خودت زشته ??????

?تنها? :

بندع کفشامی

?تنها? :

خاکع زیره پامی

یاشار :

نگفتی مث خودت عینه زشته قیافش مث حیونه ?????

?تنها? :

اصلا میدونی چیع ادامسموبااون همه شیک بودنش بعده نیم ساعت زیره پام له میکنم توک جای خود داری

یاشار :

بهمن صیغه ایی ازاندام خواهرت بگو????

?تنها? :

رفیقم زری مثه سیندرلاس سیندرلا ک چه عرض کنم پیشه اجی زری کم میاره

?تنها? :

?تنها? :

یاشار :

وقتی ازخواهرتم میگم جق میزنی جقوووو??????

?تنها? :

جوجه اردکه زشت

?تنها? :

یاشار :

خخخ بدبخت هرکاری کنی نمیتونی بپیچونی بهمن صیغه ای

?تنها? :

وقت ندارم ک باهات بچتم

?تنها? :

?تنها? :

اوسگوله روانیی

یاشار :

همین ک شناختمت ودستت روشدبسه حالابروبه خواهرت برس برویکم براش بمال تایه دوس پسرجدیدبراش پیدابشه

?تنها? :

اسمتم عوض کن فهمیدیم اهنگ گوش میدی

یاشار :

?☝☝☝?

?????

?تنها? :

?تنها? :

بشین روش قدت بلند شه

یاشار :

یه قراربزاریم بهمن صیغه ای منوخواهرتوباهم صیغه بشیم

☝☝☝☝☝☝??

???????

?تنها? :

?تنها? :

کجا میای ببینمت

یاشار :

قبول کردی صیغه بشم باخواهرت بهمن صیغه ایی

☝☝☝☝☝☝☝

?????????

?تنها? :

?تنها? :

بااااااای واسه همیشه

یاشار :

میام میرم تو ک ص

خواهرت اونجابگردشایددیدی منوکه دارم براش جرمیدم

???????

?تنها? :

اتاقتو بپاااااک

?تنها? :

کصه ننتوبی ناموس

یاشار :

میخوام همه بهمن صیغه ای روبشناسن

یاشار :

میدونی کجابهت شک کردم اونجایی ک تله آبی قاط زد همون وقت گفتی من متوجه نمیشم ولی دیدی ک زرنگترازتوبودم حتی وقتی تله درست شد اسمت عوض نشد حتی ف ح ش ا ت

?تنها? :

زبون بسته چی میگی

?تنها? :

باااای

یاشار :

حالامیتونی بری براخواهرت بمالونی گناه داره بروآبشوبیار

☝☝☝☝☝☝☝??

??????????

????????

???????????

یاشار :

گمشوع و ز ی بروخواهرتو اجاره بده نون درار خونواده

?????????

یاشار :

بچهاااا اتاق بالایی روخوب بخونین کامل باجزئیات منوجه میشین

Nafas :

Nafas :

Nafas :

سید کجا رفتی

نکنه ناراحتت کردم؟?

یاشار :

نفس چکارکردی واقعاکه چراباهاش همکلام شدی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ادامس و با اون همه شیک بودنش....برا من نشانست??

ضمناgood night درسته

Nafas :

الوووووو سید بیا کارتدارم

Nafas :

نکنه رفتی باغتون?

Nafas :

Nafas :

سید تو باهم بهت پیام دادم امدی حتما ج بده کارت دارم

 پاسخ دادن