اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

😂😂😂😂👉👈آخرمچ زهراخانوم روهم گرفتم دستش روشده اینم یکی دیگه ازاسمای مهدی بودکه بااین اسم با تله اومدفقط نمیدونم چطورخودش روراضی کرده یه پسرواسه خواهرش پیداکنه ک نیازشوبرطرف کنه واینکه چقدبادوتاگوشی ازخودش سوال میکردبعدجواب خودش رومیدادبایه خط دیگه واینکه چقدف ح ش ناموس ب خودش داده خخخخ واقعا خنده داره

یاشار :

چقدبیکاربودی ک این همه این چندماه باچندتاخط هی ازخودت سوال میکردی بعدازاونطرف جواب خودتومیدادی👉😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

من مهدی نیستم

😟تنها😕 :

اسمو رو زبونت نیار لطفا

یاشار :

خخخخ بدبخت بیچاره داری میسوزی مچتوگرفتم ☝😂😂😂😂

یاشار :

حالاگمشودیگه بهمن صیغه ای

😟تنها😕 :

حرفای منو تکرارنکن خوشم نمیاد😏

یاشار :

راستی میخواستی خواهرتوواسم صیغه کنی مهدی یابهمن👉😂😂😂

😟تنها😕 :

خودت گم شو

😟تنها😕 :

چی میگی

یاشار :

برودیگه بی پدر ح ر و م ز ا ده

😟تنها😕 :

زهرامیگه فراموشم کردی

😟تنها😕 :

رفیقشم اسمم رهاست

😟تنها😕 :

البته کیشمیش دم داره رها خانوم

یاشار :

بهمن صیغه ایی حالا بروواسه خواهرت بمالون بگوبعددوس پسرت یاشارمیادفعلا خودت ازخجالتش دربیا👉😂😂

یاشار :

خ خودتی گوساله اینجادیگه تله آبی نیس 👉😂😂😂

😟تنها😕 :

بمال واننت😐

😟تنها😕 :

بمال واس ننت

یاشار :

قرمزه میفهمی آبی نیس قاط بزنه👉😂😂

😟تنها😕 :

بزغاله

یاشار :

اینجارونجاست گرفته گمشو حالا

😟تنها😕 :

برات دعامیکنم

یاشار :

عن بهمن صیغه ایی👉😂😂

😟تنها😕 :

زری هم دعا میکنع

😟تنها😕 :

یاشار :

دیگه نمیتونی جمعش کنی لورفتی بیچاره بهمن صیغه ای

😟تنها😕 :

بااااااااای واس همیشه👋

یاشار :

راستی بهمن صیغه ایی ازخواهرت بگو مث خودت زشته 👉😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

بندع کفشامی

😟تنها😕 :

خاکع زیره پامی

یاشار :

نگفتی مث خودت عینه زشته قیافش مث حیونه 👉😂😂😂😂

😟تنها😕 :

اصلا میدونی چیع ادامسموبااون همه شیک بودنش بعده نیم ساعت زیره پام له میکنم توک جای خود داری

یاشار :

بهمن صیغه ایی ازاندام خواهرت بگو👉😂😂😂

😟تنها😕 :

رفیقم زری مثه سیندرلاس سیندرلا ک چه عرض کنم پیشه اجی زری کم میاره

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

یاشار :

وقتی ازخواهرتم میگم جق میزنی جقوووو👉😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

جوجه اردکه زشت

😟تنها😕 :

یاشار :

خخخ بدبخت هرکاری کنی نمیتونی بپیچونی بهمن صیغه ای

😟تنها😕 :

وقت ندارم ک باهات بچتم

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

اوسگوله روانیی

یاشار :

همین ک شناختمت ودستت روشدبسه حالابروبه خواهرت برس برویکم براش بمال تایه دوس پسرجدیدبراش پیدابشه

😟تنها😕 :

اسمتم عوض کن فهمیدیم اهنگ گوش میدی

یاشار :

👉☝☝☝👈

😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

بشین روش قدت بلند شه

یاشار :

یه قراربزاریم بهمن صیغه ای منوخواهرتوباهم صیغه بشیم

☝☝☝☝☝☝👈👈

😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

کجا میای ببینمت

یاشار :

قبول کردی صیغه بشم باخواهرت بهمن صیغه ایی

☝☝☝☝☝☝☝

😂😂😂😂😂🤔🤔😱😱

😟تنها😕 :

😟تنها😕 :

بااااااای واسه همیشه

یاشار :

میام میرم تو ک ص

خواهرت اونجابگردشایددیدی منوکه دارم براش جرمیدم

😂😂😂😂😂😂😂

😟تنها😕 :

اتاقتو بپاااااک

😟تنها😕 :

کصه ننتوبی ناموس

یاشار :

میخوام همه بهمن صیغه ای روبشناسن

یاشار :

میدونی کجابهت شک کردم اونجایی ک تله آبی قاط زد همون وقت گفتی من متوجه نمیشم ولی دیدی ک زرنگترازتوبودم حتی وقتی تله درست شد اسمت عوض نشد حتی ف ح ش ا ت

😟تنها😕 :

زبون بسته چی میگی

😟تنها😕 :

باااای

یاشار :

حالامیتونی بری براخواهرت بمالونی گناه داره بروآبشوبیار

☝☝☝☝☝☝☝👈👈

🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

یاشار :

گمشوع و ز ی بروخواهرتو اجاره بده نون درار خونواده

😂😂😂😂😂😂😂👉👉

یاشار :

بچهاااا اتاق بالایی روخوب بخونین کامل باجزئیات منوجه میشین

Nafas :

Nafas :

نیسی😐

Nafas :

سید کجا رفتی

نکنه ناراحتت کردم؟😐

یاشار :

نفس چکارکردی واقعاکه چراباهاش همکلام شدی

این مردمی ک میبینید یک گله گوسفند هستند نه فکر دارند نه قدرت تلاش..😒😑 :

ادامس و با اون همه شیک بودنش....برا من نشانست😒😏

ضمناgood night درسته

Nafas :

الوووووو سید بیا کارتدارم

Nafas :

نکنه رفتی باغتون😕

Nafas :

😕😕😞😞😞😔😔😔

Nafas :

سید تو باهم بهت پیام دادم امدی حتما ج بده کارت دارم

 پاسخ دادن