اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نازلی خوبی اجی شرمنده من الان اومدم تله

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

سلام نازنین

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

خوبی خواهر ؟

دیشب تو اتاقت یه پیام گذاشتم دیدی ؟

??نازنین??د ?? :

سلام ن الان نگاه میکنم

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

دیدی ابجی

??نازنین??د ?? :

اره باش نصب میکنم

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

منتظرم ابجی الان نصب کن اسمت هم بزار نازنین د تا زود پیدات کنم

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

خدیجه هم هست اونجا شبی یه اتاق میزنم به نجمه و سودا و شیوا هم میگم بیاد

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

نصب کردی بگو تا بیارمت گروه

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

نازنین نصب کردی ؟؟؟

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

حوصلم سر رفت انگار نیستی من رفتم

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

نازنین نصب کردی ؟ اسمتو دیدم خودتی؟

نازلی🌾د🌾 💞 پسرم آرش ۳/۲۶/ ۹۷ 💞 🐞🐝🐰🐣 ........................... :

نازنین اعصابم ریخت بهم خب یه چیزی بگو دیگه عضوت کردم خودتی؟ اصلا نصب کردی ؟

 پاسخ دادن