اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

وقتی می خواهم از جای خود بلند شوم نمی توانم سر پا باستم وپا هایم خیلی درد می کند. بعد از چند دقیقه سر پا ایستادن درد پا هایم کم می شود.

 پاسخ دادن