اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

باهاتون قهرم جواب منونمیدین

هدی :

جوابت چیه خواهر

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی نمیدونم تاریخم چجوری گیج شدم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

نهم شب ساعت۱۱پریودشدم الانم نمیدونم نهم حساب میشه یادهم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

نمیدونم کی تست بزنم

هدی :

ازهرروزی پریودشدی ازاون روزحساب میشه

♡محمد سبحان ♡مامان مریم به دنیا اومد 97/2/10خداروشکر سالمی پسرم :

نهم حساب نمیشه

♡محمد سبحان ♡مامان مریم به دنیا اومد 97/2/10خداروشکر سالمی پسرم :

من خودم هروقت بخوام روزابمی پریودیمو حساب کنم

اگر شب پریود بشم

روز اول حساب نمیکنم

فردا رو روز اول حساب میکنم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

دهم جسابه

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

پس ۱۱ تست بزنم نشون میده

هدی :

هفت روزبایدازپریودت بگذره ابجی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

یعنی بی بی نشون نمیده

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

برام دعاکنیداجیاگلم

♡محمد سبحان ♡مامان مریم به دنیا اومد 97/2/10خداروشکر سالمی پسرم :

حالا انشاالله مثبته

من سه روز مونده بود ب پری تست زدم مثبت شد

♡محمد سبحان ♡مامان مریم به دنیا اومد 97/2/10خداروشکر سالمی پسرم :

ولی دکنر قبول نکرد

گفت باید چند روز دیگه دوباره بدی

ازمایش

ازمایش چند روز دیگه دادم براش بردم

 پاسخ دادن