اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام نازی خانوووم بیااینجا

یاشار :

اره داریم نظارت جوش بهش میگن QC

یاشار :

راستی یه سوال نازی

یاشار :

ن بابا دیگه فک نکنم باباش دیگه اجازه بده گوشی دستش بگیره

یاشار :

نازی من بدم ازخدافظی میاد هروقت میخوای بری بگوفعلا تابعد

ی دختر دارم شاه نداره :

جوشکاری دیگ مهندسی نمیخاد من خودم شخصا بلدم ??البته شوخی میکنم ب دل نگیری

ی دختر دارم شاه نداره :

منم چند روزه میخام بپاکم تله رو ????

ی دختر دارم شاه نداره :

سوالتون بپرس ک برم؟?

یاشار :

تو نمیری

یاشار :

من میدونم

یاشار :

یاشار :

نازی بخدابکشتت ک هروقت من میام تونیستی

یاشار :

خخخخ بخدا?????

یاشار :

خدابکشتت

ی دختر دارم شاه نداره :

عجب.....

یاشار :

اصلا برو منم دیگه میزم

یاشار :

باااای همگی دوستان

ی دختر دارم شاه نداره :

ی دختر دارم شاه نداره :

نمیدونستم نباید راجب مهرسا. حرف بزنم.?

یاشار :

یعنی حتما من باید بهت میگفتم وقتی اتاقارومیپاکیدم خودت واقعا نفهمیدی

یاشار :

ما چت معمولی میکردیم ن چیز دیگه ک خودت و اسناهزارفکربد پیش خودتون کردین واینکه گوشیش پدرش ازش گرفته بود وچکش میکرد پیامارو پاک نکرد پدرش هم فهمید گوشیو فک کنم براهمیشه ازش گرفت ک دیگه باکسی رابطه نداشته باشه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اونی که فکر بد میکنه تویی

چت تو عادیه ولی برا من انحراف داره؟?

یاشار :

چ انحرافی داره میشه بگی ماهم متوجه شیم

ی دختر دارم شاه نداره :

یاشار :

کوفت نیشتوببند

یاشار :

ی دختر دارم شاه نداره :

والا یاشار من راجب تو و مهرسا و رابطتون چیزی نگفتم فقط گفتم پدرش گوشیش ازش گرفته.... حالا بهرحال راز نگهدار خوبی نبودم شرمنده.خدافظ☺

یاشار :

تاحالا دیدی من بااسنابحث کنم غیرازهمین یه بار

ی دختر دارم شاه نداره :

نوچ توهمیشه از پشت اسنا درمیومدی....چرا باهاش لج افتادی حالا

ی دختر دارم شاه نداره :

اسناااا کوجایی

ی دختر دارم شاه نداره :

کوفت بخوره ب دل دوس دخترات? والا.?

یاشار :

من دوس نداشتم غیرازتوکسی بدونه ولی رفتی گفتی یاشارگفته ک پدرمهرساگوشیش گرفته و......هربلاب نسبت، خری هم باشه میفهمه ماباهم بودیم

یاشار :

آمین ????

یاشار :

خودش رو لج افتاده وگرن من ک کاریش نداشتم من تاکسی بهم نپره کاریش ندارم

ی دختر دارم شاه نداره :

فدا سرت ک فهمیدن چیزی نشده حالا? دیگ ب من چیزی نگین.این خبر من نمیدادم ب اسنا یکی دیگ میداد دیوار موش داره موشم گوش داره

ی دختر دارم شاه نداره :

ولی شمام بی ادب تشیف داری اون فهشا چی بود تواتاقا تازه خوندم??

یاشار :

اول اون شروع کرد ک منم دهنم بازشد

یاشار :

ن خب بااون دختره بازی شده اون موقع هم کسی توبرنامه نبود ک بخوان ب هم خبربدن خب بیخیال گذشت دیگه برادفعه بعد

ی دختر دارم شاه نداره :

اره بیخیال.من کاری ب کار کسی ندارم خب دیگ خوش باشی.?? خدافظتون.

یاشار :

الان خبرمرگش اینجابودکجارفتش حتما داره پیامامونومیخونه ببینه چی میگیم

یاشار :

زهرمارتوهم تایه چیزی میشه خدافظ خدافظ راه میندازی

یاشار :

گلهاتم براخودت??

ی دختر دارم شاه نداره :

??? روانی.میرم ک جلو چشم نباشم

یاشار :

نترس جلو چشم نیسی تو خیالت بابت این راحت باشه

ی دختر دارم شاه نداره :

??بنداز سطل اشغال.گووود بای.

یاشار :

نمیخوام من فقط از رزآبی خوشم میاد اگه داری بده اگه ن ک نمیخوام باخودت ببرشون??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

میگم اون تویی که حرف درمیاری برا چتا و...بعد میگی اسنا بد فکر میکنه من اصلا فکری در این مورد نکردم...ماشالا تو چن بار اینجا رل زدی نه من..نگران من نباش?

یاشار :

باکی رل زدم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

یاشار :

من واسه کی حرف دراوردم یکیشوبگو

یاشار :

ن ب مرگ مادرت باید بگی ببینم اون کیه ک من باش رل زدم واینکه درموردکی حرف دراوردم باآبروش بازی کردم

یاشار :

بگوووو زودمنتظرتم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من چه کاری برا مردم کردم که ناشایست باشه؟

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

حرف در اوردن و که من نگفتم تو به من نسبت دادی?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

زهرا خانوم و میخواستی و الانم مهرسا?

یاشار :

من نمیدونم ولی اینکه الکی درمورد بابدی حرف درمیاری من خیییلی بهم برمیخوره

ی دختر دارم شاه نداره :

چی گیرتون میاد که همدیگه رو تخریب کنین اخه.... ?

ی دختر دارم شاه نداره :

اسناا سلامم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

سلاام ببخشین سرم گرمه برا همون دیر میام همش?

یاشار :

اولا اون زهرا مهدی بود بعد خودشم پیشنهاددادمن چندبار ردکردم بعد گفتم گناه داره فقط دوس داشتم کمکش کنم باهاش حرف بزنم وبتونم یه باری ازمشکلاتش روحل کنم ولی بعدفهمیدم مهدی بود

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بابدی چیه

یاشار :

بامهرسا هم چیزی بینمون نبود فقط چت عادی میکردیم همین

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

حالا هر کی ک بود...منم ایرادی نگرفته بودم و کاریم نداشتم تو به من و علی اقا ایراد گرفتی و ف ح ا شی کردی?

یاشار :

اون میخواس باآبروت بازی کنه چرا نمیفهمی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اینجا ابرو معنا نداره...بعدشم تو داری ابروم و میبری فعلااا...?و اینکه من حواسم جمعه

یاشار :

خودتم خوب میدونی اسنا من همیشه پشتت بودم تاحالابی احترامی بهت نکردم فقط دوبار که ی بارافتادی بامهدی اینا یه بارم بااین علی

یاشار :

ک اونم تقصیر خودت بود

یاشار :

اینجاآبرومعنانداره!!!!!!

یاشار :

حالاهم هرچی بوده میخوام همینجاتمومش کنیم باشه اسنا

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اقای محترم شما من و نمیشناسی که داری نظر میدیاااا?☹میبافی میگی ناراحت میشی ولی من نقشی ندارم اصلا...

یاشار :

ب هرحال من نمیخوام این لجبازی ادامه پیداکنه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

هر قضیه ای که داری میگی عمد نبوده و خودمم اذیت شدم...?

یاشار :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من با کسی لج نیستم

یاشار :

خب پس تموم دیگه آشتی آشتی

یاشار :

من برم موهاموکوتاه کنم فعلا?

ی دختر دارم شاه نداره :

ی دختر دارم شاه نداره :

قارچی بزن یاشار?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تا حالا دیدی به هویت و نژاد کسی توهین کنم؟یا فحا شی کنم؟خودتم خوب میدیدی که هر کاری میکردن ف ح ش میدادن ی جواب درست حسابی نمیدادم

تو مرز و رد میکنی خیلی...به تورک توهین کردی...بیخیال چیزی کم نمیکنه از ما...منم میبخشمت و ...تمام

ولی ..

ی دختر دارم شاه نداره :

اسناا جون حالت چطوره؟ بیخیال دنیا ارزش این حرص خوردنارو نداره فدات شم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

فدات گلم...مرسی اممم میگذره دیگ داریم میسازیمش امیدوار کننده بود امروزم...تو چطوری؟?

ن خوب حرص نمیخورم اما دیدن ی سری بی انصافیا جعل حقیقتا اصلا خوب نیس...میگه بابات نیس ببینه دخترش چه میکنه?

ی دختر دارم شاه نداره :

من اره خوبم اینقد خندیدم امروز ک پاچیدم?? ی کانال ت ل رفتم خیلی جالبه و طنز.

ی دختر دارم شاه نداره :

چه کردی مگه همه تومیشناسن منم قبولت دارم بعدشم اون راجب علی میگ من درجریان نیستم....حالا جدی بخشیدیش؟

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

عه پس خدا روشکر...همیشه بخندی??

اهنگ و گوش دادی؟

هیچی والا دو سه بار چت کردم باهاش در حد دو دقیقه و تبریک عید و اینا??

اره ولی کارش ندارم?

ی دختر دارم شاه نداره :

قربونت...اره گوش دادم نصفشو میگم افغانی هست مژگان عظیمی یا ن؟

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

مرسی...اره ولی میگن بزرگ شده ی ایران و ساکن المانه

ی دختر دارم شاه نداره :

مهدی بهم میگ با یاشار و مهرداد جوری هنوز??? من ب دل نمیگیرم توام اینجور باش بیخی.

ی دختر دارم شاه نداره :

هرجایی هست متن اهنگش خیلی قشنگه خوشم اومد.مرسی

ی دختر دارم شاه نداره :

اسنا یک سوال من الان میتونم برا بهورزی یا بهیاری اقدام کنم؟?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اره هوب مهدی میگه و دس برمیداره ولی این به طفلک علی اقام ف حش داد همین طوری‌...باش گلم مرسی

متنش میگن یا برا فروغه یا داداشش فریدون یا ی کس دیگه ...اره عاااالیه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بهیاری دوره داره و تو بیمارستان استخدام میشی...یعنی دو جور دوره یکی بدون اگهی بری دوره ببینی که فرجی بشه اما خوب نیاز دارن احتمال اینکه ببکار بمونی کمه یکیم هس خودشون اگهی دوره میزنن و زیاد نیس به نظرم ادم باید خودش بره دنبال چیزی

بهورزم که برا شهر مدرک بالا و بهداشت میخواد یا پارتی یا برا روستا ها دوره دارن و باید بومی روستا باشی و اینکه دوره نداره که خودت بخوای بری خودشون میزنن

ی دختر دارم شاه نداره :

نع کوجا دس برمیداره هرکس برا خودش عالمی داره یاشار میگ اول علی ف ه ش داده بعد منم دهنم باز کردم....حالا دیگ نمیدونم کی راسته کی دروغ فقط اینو میگم یکم جون نازی بیخیال باش میبینی ک کاری باهات نداره بعد.?

ی دختر دارم شاه نداره :

خخخ مرسی از توضیحاتت امروز پیش یک بنده خداایی بودم میگفت حیف تو بیکار باشی توخونه.... من حتما دنبالش میرم پس.

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ن ن علی نداد...هرگزززز

باش بیخیالل

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

فدات بشم من خواهش میکنم بهورزی رو خیلییییی دوس دارم اخه مامانم بهورز بود خیلی کار شیرینیه?راس میگه کار کردن بیرون از خونه برا ی خانوم فوق العادس?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ی خرده هزیتش بالاس انگار دوره ها??راستی دوره ی نسخهدپیچیم هستا..اگه دوس داشتی

معمولا دوره های جهاد دانشگاهی معتبره

ی دختر دارم شاه نداره :

یکی از دوستام تو شرکت لیزر استخدام شد ینی دوس پسرش پارتیش شد برد سرکار?? مردم شانس دارن والا

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چیکار میکنه تو شرکت

ی دختر دارم شاه نداره :

اره گفته بودی مادرت بهورز.... باید راجب اینا تحقیق کنم ک فرقشون بدونم بعد برم دنبالش.

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اپراتور لیزر اینام شنیدم تو کلینیکای پوست میخوان اینا همشون با دوره هستن و شغلای جالبین?

ی دختر دارم شاه نداره :

وارد جزییات نشدم ک چیکار میکنه فقط میدونم تواین شرکت کار میکنه.میپرسم ازش ک چیکار میکنه شاید کار ب درد بخوری نباشه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بهورز تو مرکز بهداشته و خلوت تره خیلی

خودت ارباب خودتی کسی دستور نمیده راحت تری و...محیطشم ارومتره

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اها ...شایدم خوب نیس

کل دنیا شغلا اررش دارن و کسی خجالت نمیکشه ولی اینجا...منم سعی میکنم برا پیشرفتم کار کنم و عار نبینم فقط به محیط و جو مردونش باس دقت کرد تو ایران...?

ی دختر دارم شاه نداره :

اهااا من کار توبیمارستان دوس دارم....??? سامیه اضافه هست الان میای ببریش پیش خودت من برم سرکار?

ی دختر دارم شاه نداره :

ی دوس پسر

ی دختر دارم شاه نداره :

اشتب شد?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخ حتما رو سرم جا داره والا...با کمال میل نگهش میدارم??

اره دوره های بهیاری راحت تره شرکت کنی...ولی بهورزی باید شدوط داشکه باشی بری دورش

من نسخه پیچی دوس دارم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

وااای?شروط داشته...

ی دختر دارم شاه نداره :

توایران راه هم ک میری باید مواظب باشی?? همه چیز ایننجا عجیبه اره منوتوباید کار کنیم دستمون توجیب خودمون باشه ب امید اون روزی ?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بله متاسفانه...اخرشم میگن امنیت داریم??

ایشالا...تنها راه رسیدن به اهدافم کار کردنه پوله ?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

آبجیم میگه دعا کن شوهرت پولدار باشه...وگرنه سر ی سال میمیری?

ی دختر دارم شاه نداره :

اره اونجوری ک تعریف میکنی انگاری بهیاری بهتره من بازم سوال میکنم از دوستام و مشاورشون..... منم دوس دارم دستم ب دهنم برسه اطرافیان از لحاظ مالی ساپورت کنم ???

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

منم میگم نه جور میشه پول..امید کاذب دارم?

شخصیت داشته باششههههههه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ایشالا که موفق بشی عزیزم...خیلی خوشحال میشم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

راستی نازی ی کلمه کوردی یادم بده خو؟??

ی دختر دارم شاه نداره :

اول اخلاق بعد پول.... چه فایده پولدار باشه اما بد اخلاق سر ی سال جدا میشین.... مرد باید زنشو دررک کنه و فههم و شع وور داشته باشه ک مردای ایرانی ندارن???

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نازی میتونی و میخواب تو خونه کار تایپ و ویراستاری و اینا انجام بدی؟اینام بد نیستنا

من کار تو حیطه کتاب و چاپ و نشریه و مجلات خیلییییی دوس دارم

ی دختر دارم شاه نداره :

چه کلمه ای عزیزم میخای بگوم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخ ایول ندارن?اینجوری بار اومدن

خدایی اگه این وضع پسرا برا همشون باشه من اصلا ازدواج نخواهم کرد...اون روز داداشم اومده میگه تو ام مث اون خواننده فمنیستیاااا???

ی دختر دارم شاه نداره :

ن اینا رو دوس ندارم فقط بیمارستان?? اصلا بیمارستان بوی خوبی داره بوی مریض تصادف خون امپول من کیف میکنم??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خودت ی کلمه بگو که یادگار ی کورد باشه و همیشه یادم بمونه?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چه روحیه ی قشنگی?

ی دختر دارم شاه نداره :

از خاطره ته پر اخازم گجگ.??? معنیش گرفتی؟

ی دختر دارم شاه نداره :

اره مادرم میگ تو یک تختت کمه?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خدا روشکر داداشم پسریه که فرق داره و خیلی درک و ف همش بالاست...خوش به حال زنش??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نه خوب??چی میشه دقیقا؟

ی دختر دارم شاه نداره :

خخخ شاید اونم مث تو ک شوهر نمیکنی زن نگیره? ولی اره خوشبحال زنش

ی دختر دارم شاه نداره :

من خاطرتو خیلی میخااام دختر.... این میشه معنیش.

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ن خوب ک...منم کمک کردم دوس دارم ولی ی خرده که نه تقریبا زیاد گریم میاد

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

عه مرسی عزیزم قربانت...ولی تلفظش و نمیدونم?

ی دختر دارم شاه نداره :

ن من کتک هم بخورم گریه نمیکنم ادم قوی هستم.?

ی دختر دارم شاه نداره :

تلفظش چطور بفرستم.... حالا بعدا ک برنامه دیگ رفتیم ویس صدام میفرسم برات ?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ن خوب نمیگه که نمیگیره اما اونم واقعا حقش دختریه مث خودش...ایشالا که پیش بیاد براش

ی دختر دارم شاه نداره :

اره انشاا هیچکس تنها نمونه تواین کره خاکی حتی اسنای گل ما??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

منم نترسم و خودم و قوی نشون میدم و همه میگن چه دختریه...عمم میگفت مثل اسد خان بابابزرگتی پیش مردا قدم که برمیداری میترسن?

ولی دلم نیسوزه دیگ برا مریضا?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

باش بمونه برا بعد تلفظش...?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخ ایشالا...ولی تنهایی خیلی بهتره من دوسش دارم و زیاد تو جمع نمیتونم بمونم و حتما باید جبرانش کنم اون جمع با ی تنهایی و خلوتی...به به

ی دختر دارم شاه نداره :

اوووه چه قباحتی دلسوزی ک داره منظور بعضیا خون میبینن پس میفتن اینجوری نیستم بعد من از بخش سوختگی بیمارستان متنفرم.حالم بهم میخوره?

ی دختر دارم شاه نداره :

خخخ اسنا فک کن شب عروسیتون یهو مهمونارو بزاری بری ی گوشه بشینی تنهایی با خودت خلوت کنی??? مژگان عظیمی گوش بدی?? چقد باحال میشه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخ نظر اون بود ولی من نمیدونم...نه منم باخون و اینا پس نمیفتم و بهترم نسبت به خیلیا...اره راس میگی اونا ظاهرشون واقعا ی جوریه و...?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخخخخخ اره فکر خوبیه?

ی دختر دارم شاه نداره :

لابد اونطوری هستی ک گفته بهت..... اره من. از اتیش سوختگی فوبیا دارم اصلا جهنم نمیتونم تحمل کنم? چه.کنم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

احتمالا...به جهنم فکر نکن?

یاشار :

ی دختر دارم شاه نداره :

جهنم اینجایی هست ک زندگی میکنیم ن اونجایی ک قراره دراینده بریم...درسته?

ی دختر دارم شاه نداره :

سلام یاشار قارچی زدی؟ موهاتو?

یاشار :

اره درسته لایک نازی

یاشار :

ازته باتیغ زدم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

دقیقا نازی...

علیک?

یاشار :

الان یک ماهه روزای جمعه هرهفته تابرج 7باتیغ میزنم

ی دختر دارم شاه نداره :

میخای بری سربازی

یاشار :

سلام اسناخانوووم خودمون حالت چطوره خانووومی

یاشار :

خخخخ ن بابا8سال پیش رفتم سربازی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

مچکر خوبه همه چی...حرفام و خوندی دیگه بالا؟?

ی دختر دارم شاه نداره :

یاشار تویک ادم عجیبی....

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نازی رمان قرار نبود خوندی؟

ی دختر دارم شاه نداره :

خب عزیزان من برم یکم بخابم.

یاشار :

یکم ریزش مو پیداکردم وب هیچ دارویی اعتمادندارم همه شیمیایی هستن بخاطرهمین طبیعی اقدام میکنم کلا تابستوناهرسال میزنم خیلی خوبه براتقویت مو

ی دختر دارم شاه نداره :

ن من جنبه رمان ندارم زندگیم بهم میریزه??

یاشار :

ن نخوندم مگه چی گفتی اسناجووون

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

یادم نیس...زحمت بده برو بالا

یاشار :

دیووونه الان چ وقت خوابه شب خوابت نمیبره

یاشار :

خخخ باشه?چشم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخخ چرا

من رمان خوندنی کل روز تووهمون حالتم و فقط میخونم ...

ی دختر دارم شاه نداره :

خخخ عسل نمیدونم کدوم کصخخل بود

ی دختر دارم شاه نداره :

من شبها تا 2 یا 3 همیشه بیدارم الان خابم گرفته?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

عه میری ؟پس منم برم دیگ...امروزم کتاب نخوندم?برم جبران کنم هییییی

بااای

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اره دیدمش نازی معلوم بود از قبلیاس?

ی دختر دارم شاه نداره :

ن من خیلی میرم تو بهر رمان و توفکرش دیگ گذاشتم کنار.

ی دختر دارم شاه نداره :

اره برو یکم ب روحت غذا بده انرژی بگیره... خب دیگ خدافظ دوتاتون.??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اون که هیچ ...منم تو خواب مکالمات پسر و دختر میگفتم ی مدت و همش تو فکرش بودم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

پاک کرد اتاقش و?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چه کلمه ی خوبی اره برم حق با توئه...پس فعلا بوس ?

یاشار :

پس منم برم

ی دختر دارم شاه نداره :

اره پاک کرد.... بیخیالش. خدانگهدار??

ی دختر دارم شاه نداره :

اره توهم برو پسل خوب.... بای بای

یاشار :

خدافظ دوتایتون نازی واسناخانووووم

یاشار :

مواظب خودتون باشین??

ی دختر دارم شاه نداره :

یاشار :

یاشار :

راستی میدونستی اسم مهرسا فاطمه فیروز بود میگم چرااین همه تومجازی دروغ میگن

ی دختر دارم شاه نداره :

شمام احمد موسوی هستی??دروغ ک چه عرض کنم اسم مستعاره خب.

ی دختر دارم شاه نداره :

راسی سلام حال مهندس مملکتمون چطوره؟??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خب چرا میای میگیش...دختر بودنش و که دروغ نگفته...منم بعدها فهمیدم اسمش مهرسا نیس ولی نپرسیدم...میدونی اخه گفتن اسمم خوب نیس تو مجازی?

یاشار :

زدی برنامه فهمیدی احمدم هاااا

یاشار :

راستی شمارموازکجاآوردی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

وا همه میدونن خوب سید احمد موسوی تویی?

یاشار :

خخخخ اینکه همه بچهای قدیم میدونن احمدموسویم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خودت گفتی?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نازی از ما قدیمی تره?

یاشار :

خب گفتم توبرنامه نمبربوک زده اسمم اومده بالا

یاشار :

ن بابا کی گفته قدیمیه پس چرا من یادم نیس

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

فکر نکنم نصبش کرده باشه هااا

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تو هیچ کس یادت نیس??از بس با من و باران و مهدی سر و کله زدی?

یاشار :

من دوسال بیشتره این برنامه رو داشتم چندبارهمون اوایل ک میومدم میدیدم دخترزیادتوش هس ودرموردمسائل زنونه حرف میزنن نشد بیام گفتم شاید نشه زشته یه چیزی بهم میگن بخاطرهمین نیومدم تایه سال بعدش

یاشار :

خخخخ ن یه دختربلوچ هم بود ک پسرش مریض شد قراربودعملش کنه بعددیگه نیومد

یاشار :

میگم یه سوال

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من اتاقای قبل ک خوندم اسم نازی و علی اقا دیدممم?

یاشار :

اسنا چرا هرکی یه چیزی میگه درموردهرچیزی تو یه نسخه براش میپیچی هاااااا

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بلوچ نمیشناسم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

با خودت اشتباه نگرفتی?

یاشار :

خب چی میگفتن نازی باعلی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

دوتایی ن...میگم اسماشون برمیگشت به خیلی قبل ها

یاشار :

وات خودت ??

یاشار :

چطورمیری اتاقای خیلی وقت پیش رو درمیاری خو ب منم بگو

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چرا بیخیالم نمیشی تووو

یاشار :

خخخخخ مگه من چکارت کردم اسنا

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من ابان یا ادر اومدم تله بعد اون موقع ها اتاقای قبل بود میرفتم میخوندم...ی جام از اتاقای قبل با علی اقا حرفم شد و....بعد عذر خواست و اشنا شدیم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

همش میگی تو فلانی این طوری?تو من و میشناسی مگه

یاشار :

چرافک میکنی من چسبیدم بهت واحساسی نسبت ب تو دارم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ن فکر نمیکنم

یاشار :

خو پس چرا همش میگی ک من بهت احساسی دارم ومیگی بیخیالم شو وازاین حرفا

یاشار :

یاشار :

چرا همش بامن لجبازی میکنی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

احساس نگفتم والا...

یعنی نمیدونی چرا؟خوب گیر میدی توهین میکنی

یاشار :

اسنا جووونم یه چیزی بگم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اخه لج چی?ای خداااا

من اصلا باهات حرف نمیزدم ک

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

یاشار :

اسناااااخانووووووم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

مقلا حرفی که تو اتاق امیر حسین زدی و...کلا ف حا شیات خیلی بدم میاد و...سعی میکنم باهات همکلام نشم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

بگو دیگ?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

یاشار :

خب ببخشید بخاطرهرآن چیزی ک بهتون بی احترامی یااذیتتون کردم

یاشار :

من نمیخوام شما ازمن دلخورویاناراحت باشی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من زبانیم که باشه میگم بخشیدم...خوب الانم میگم ولی ی سری چیزا درست نمیشه دیگ...مثلا توهین به نژاد و

یاشار :

اسنا من الان تو ارتفاع 100متری ازروی زمین دارم بهت اس میدم وااااای خدا من خیلی ارتفاع رو دوس دارم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تو ول من کن مچکرم میشم☺

یاشار :

خب ببخشید عزیزم من نمیخواستم توهین کنم اونوقت خیلی عصبانی بودم ولی قول میدم دیگه خودموکنترل کنم

یاشار :

خخخ دیونه مگه من گرفتم ک بخوام ولت کنم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خب اخه مشکلت چی بود و چی هست با من

یاشار :

عزیزفعلا کارپیش اومد تابعد

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من جدی میگم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ی دختر دارم شاه نداره :

ی دختر دارم شاه نداره :

من خیلی قبل بودم اما چت نمیکردم.?یا خیلی کم.واسه همون نمیشناسه یاشار.

یاشار :

سلام من اومدم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

میگما اسم ی نفرم بزن اونجا

ی دختر دارم شاه نداره :

اسناا اسم کیو بزنه اونجاااا?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

پیامبری فر?اگ یادت باشه

یاشار :

یاشار :

بچها کجایین

ی دختر دارم شاه نداره :

اهااا ?? چیکار ه اون دارین حالا ولش.

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نه میخوام ببینم واقعیته یا ن?

 پاسخ دادن