اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست بیات بحرفیم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

فکرت ک مریض باشه تن سالم ب چه دردت میخوره...👑 :

زینب :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تو تله ابی جواب ندادی?

زینب :

پیامت نیمد

فکرت ک مریض باشه تن سالم ب چه دردت میخوره...👑 :

زینب جون تازه اومدی

زینب :

نه خیلی وقته ولی زیاداینجاچت نمی کنم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چرا گفتم یعنی چی و سلام

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

کار خوبی میکنی...☺

زینب :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

 پاسخ دادن