اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حوصلمون پوکیدددددددددداجیابیاین بحرفیم

مامان محمدحسین👪 :

سلوووم اجی

مامان محمدحسین👪 :

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

سلووووم نگارم خوبی

مامان محمدحسین👪 :

کجارفتی پسسس

مامان محمدحسین👪 :

من نگارم!!!!!!!

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

اینجام

مامان محمدحسین👪 :

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

ببخشیدنگارنه ندا

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

اشتباه شدخخخخخخ فک کردم نگار

مامان محمدحسین👪 :

خواهش میکنم اجی جوون

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

تواتاق الهه بودم

نادیا :

سلام دخترا

fáțêmë :

سلام بچها ?

مامان محمدحسین👪 :

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

سلام نادیاخوش اومدی

مامان محمدحسین👪 :

سلاااام جیگرا خوبین

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

سلام فاطمه خوبی

نادیا :

مرسی رقی جون

نادیا :

فاطی چته؟

مامان محمدحسین👪 :

فاطمه چی شده

fáțêmë :

مرسی شمام خوبین

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

فاطمه نالاحتی

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

سلام علیکم منم اومدم?

🌾🙆#رقیـــــــــه#🙆🌾 :

به به خوش اومدی

نادیا :

نسترن خوش آمدی?

مامان محمدحسین👪 :

سلام نسترن

نادیا :

خب بچه ها نخود چیه کیو بخوریم اینجا؟?

fáțêmë :

من برا پسردارشدن رفته بودم دکتر بعد دکتر گفت این ماه دوازده عادت بیا امروز یازده عادتمه زنگ زدم فردا برم گفت نیستیم گفت امروز بیا شوهرمم نیست سرکاره چیکار کنم پس??خودمون اقدام کنیم وای گیج شدم

نادیا :

خب فاطمه جان تنها برو

حانیه جون منتظری نی نی سالم. :

fáțêmë :

کیت بزارم اگه دوتا خط افتاد نزدیکی کنیم چون تحمل ندارم تا ماه دیگه

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

ممنونم عزیزام . خوفین؟

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

فاطمه مشکل تون چی گلم

نادیا :

شما با شوهراتون میرین دکتر ؟؟ من تا 11 شبم باشه تنها میرم?

fáțêmë :

دکترم خیلی دوره ما شهرری میشنیم دکترم کله تهرانه

نادیا :

کیت بذار فاطی منم از امروز گذاشتم

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نادیا هعیییی خوشبحالت دلش رو داری

نادیا :

اها...اخی عزیزم...کسی نیس باهات بیاد؟؟

نیلو :

fáțêmë :

مشکل نداشتیم زهرا دوست داریم بچه اولمون اگه خدا صلاح بدونه پسر بشه دوکتر رفتیم

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نادیا از شما دوتا خط قرمز شد

نیلو :

بچه ها ب نظرتون چرا لقاح من ضعیفه

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

خب اینا پسر میخوان نادیا

نادیا :

زهرا جون دله چیو دارم ؟؟

fáțêmë :

نسترن نی نیت چیه

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

من دختر میخام ولی اگر پسر هم شد مهم نیس سالم باشی

fáțêmë :

من خودم داداش ندارم همسرمم داداش نره دوتامونم دوست داریم پسر شه

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

من دختر دارم فاطمه

نادیا :

هرجی باشه خوبه...زهرا جون نه یکی قرمز یکی هاله کمرنگ

fáțêmë :

بسلانتی انشالله صحیح وسالم دنیا بیاد

مامان محمدحسین👪 :

.خب فاطمه جوون پسر دختر چ فرقی داره

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

ندا یادته گفتم میخوام با شوهرم دعوا کنم؟

مامان محمدحسین👪 :

مامان محمدحسین👪 :

اره چی شد خخخ

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

ممنونم فاطمه جان

fáțêmë :

فرقی نداره دوست داریم اولی پسر شه هرچند دست ما نیست دست خدا هر۰ی خدا صلاح بدونه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

مامان محمدحسین👪 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

من اومدم?

تازه پاشدم?

بعد شب عیـــــن جغد بیدارم?????

مامان محمدحسین👪 :

سلام نفسی

مامان محمدحسین👪 :

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نفس خخخ

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

خخخخخ الان دعوا کردم باهاش گفتم عشق خونوادتی بااونا برو مسافرت من مسافرت بیا نیستم. چون فکرمیکنی مجردی

نادیا :

سلام نفسی

نادیا :

یادمه صبح داشتی میرفتی بخوابی نفس??

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نسترن مبارکت گلی کاش منم بشم هیی دلم

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

دیگه هی منت کشی کرد . یعنی امشب میاد دنبالم فردا بعدازظهرراه میفتیم آخه این چ مسافرتیه

👒زَهــراْْ⚘َْگــلـی🌌🍁ِِِْ🌹(ِِْْْْْْْْْْْمـحـمـد عـرشـیـــا💖 (w)18 ِِِِِِِْْ❄ِِِِْْ⛄🐧❄ِِْْْْヾ ^_^♪\ :

نادیا جون چرا من از زمان دو روز پری خوب شدم استفاده کردم هر دوتا خط قرمز هم رنگ شده بود ؟؟ یعنی تا چند روز تخمدان تخمک گذاری میکنه

مامان محمدحسین👪 :

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

مرسی زهرا جونم ، من خواهر ندارم الان مامانم خیلی خوشحاله میگه دخترت جای خواهرتو پرمیکنه میشه همدمت

مامان محمدحسین👪 :

خخخخ عیب نداره نسترن ایشالله مسافرت بهت خوش بگذره

نادیا :

تخمک یه بار آزاد میشه زهرا جون

نادیا :

سیکلت چند روزه اس زهرا ؟؟

نادیا :

نسترن عیبی نداره ولی کار خوبی کردی یه چشمه نشون شوهرت دادی?

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

آخه من نباید یکم ب خودم برسم؟ عروسی هم دعوتم موهامو رنگ نکردم با وضع داغون برم... یک صافکاری دوساعت طول میکشه فقط خخخ

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

خخخخخ نادیا هنوز اولاشه تا فردا این بد اخلاقی منو باید ببینه تنبیه بشه

نادیا :

منم عین خودتم نسترن...دیر کوتاه میام??

نـسـتـرن💕40w1d💕🍔 خداجونم منتظرشم ها :

من زود میبخشم ولی ایندفه باید طولش بدم ادب شه خخخخ

نادیا :

اره دقیقا...ببین هرچی هیچی نگیم مردا فک میکنن راحتیم...یا مشکلی نداریم

 پاسخ دادن