اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خب خب من اومدم? یباش بوسم تنین پوستم حساشه? اجیـــــــام ڪجایین من تازه بیدار شدم????

👪مامان محمدحسین :

سلااام??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

سلام اجی ندااااام

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خوبی عشق خاله خوبه?

👪مامان محمدحسین :

میدونستم الانه ک اتاق بزنی

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

هیشگی خو نیومد بوسم تنه?????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

مرسی اجی جوونم جفتمون خوبیم تو خوبی

👪مامان محمدحسین :

میدونستم دیه

👪مامان محمدحسین :

اودم بوست میتونم?????????????????????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

از تجا خوووو?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خداروشکر که خوبین دورت بگردن

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

خخخ خو نمیشه تو بیای و اتاق نزنی

👪مامان محمدحسین :

خدانکنه فداتشم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

بیشعول????

👪مامان محمدحسین :

نپسم چکال میتونی الان

👪مامان محمدحسین :

چلإااآا????

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

هندونه میخورم?

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

تازه بیدار شدم?

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجره وایسا کارت دارم?

👪مامان محمدحسین :

منم تخمه میشکنم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا زبونتو بکن تو خجالت بکش ?

👪مامان محمدحسین :

👪مامان محمدحسین :

توهم بکن دیه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

چرا میشکونیش گناه داله?

👪مامان محمدحسین :

زبونتو میگماااات

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

چیرو بکونم??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

چون برا شکوندنه???

👪مامان محمدحسین :

زبونتو

👪مامان محمدحسین :

بکن تووو

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا اسم بچت چی بود

👪مامان محمدحسین :

👪مامان محمدحسین :

اقامحمدحسین

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

فداش شم عشق خاله

👪مامان محمدحسین :

👪مامان محمدحسین :

قلبونت بلم نپسی

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

بلی و زهر انــــار

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه وایسا یجا کارت دارم??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خدانکنه

👪مامان محمدحسین :

انــار زهـــر??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اسم سخت?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اسم سخت خوش اومدی?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه اگه گرفتمت?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

??????بترکی نپس

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا سی چه??

👪مامان محمدحسین :

هااااان؟؟؟؟¿¿¿¿!!!!

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اسم سخت اسمت چیه خو?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

هااااان و کوفته قلقلی?

👪مامان محمدحسین :

برا اسم سخت????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

زهاااااا

👪مامان محمدحسین :

عصهان چیه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نمیدونم?

👪مامان محمدحسین :

من کووفته ندوس

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

مگه خودم اول نگفتم پارنین????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا من تاحالا کوفته تبریزی نخوردم?

👪مامان محمدحسین :

سلام یاری

👪مامان محمدحسین :

سلام پاری

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

اومدم???

👪مامان محمدحسین :

ببقشید پارنین

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

خخخخخ الهی عزیزم منم نخولدم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه مگه تو حامله نیستی???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا دوس دالم بخولم ?

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

رفتم ???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خوشبختم پارنین?

👪مامان محمدحسین :

اجی شوخیدم معذرت

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه ?

👪مامان محمدحسین :

منــــم????

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

چی بود مگه

👪مامان محمدحسین :

بیا باهم دلست تنیم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اگه هستی اینهمه ورج و ورجه ??

دوروزه نتونستم بگیرمت کارت دارم?

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

یعنی هستی کیه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

بگووو???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا من کوکو درست میکنم وا میره

کوفته درست کنم?

👪مامان محمدحسین :

سلام ساالا

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نفسسسس

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه ? چقد فضولی تو?

اونروز بهت گفتم بیو بدیم اشنا شیم چلا ندادی?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

سالا سلام?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

زها چخبر اجی

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

بیجول این چیه???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

دونات????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

پارنین فدات اجی خوش اومدی گلــــــم??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

چته سالا?

👪مامان محمدحسین :

چی هست حالا تو جیب جا میشه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه باز رفت?

باید با طناب ببندمش????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

سالا ? بخواپ

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خواهش عزیزدلم?

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ندیدم حتماً

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

بچهاااااااا کیا اهنگ شهاب مظفری گوش میدن?

عاشــــــقشم❤

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه حالا بیو بده اجی❤?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

من ۲۰اهواز?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

واجبی بی واجبی?

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

جونم ندا?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

سوالت چیه نپسسسس

👪مامان محمدحسین :

هواسمو پرت کردی همه پوسته هارو ریختم تو ظرف تخمه???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

هیچی معجزه بیخیال صد بار گفتم?

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا خوبت شد اخیـــــــش?

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

بگو دیگه دیوزززز

👪مامان محمدحسین :

خو شاید نمیدونه بیو چیه خووو

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

بیوگرافی رومیکی?

👪مامان محمدحسین :

خعلی بدی???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

میگم من نفس خبرمرگم۲۰ اهواز

توهم بیو بده باهم اشنا شیم?

که صدات نزنم معجزه??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا???????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

???منم نسرین 26جای مادرتون???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

بتمرگ سرجات دیوز?

👪مامان محمدحسین :

خدانکنه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

گیلان???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اوووووف بالاخره بعد یه هفته

خوشبختم?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خوشبختم اجی نسرین?

👪مامان محمدحسین :

خخخخخ نسرین

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

خوشوقتم???همه میدونن فقط تو نمیدونستی??

👪مامان محمدحسین :

من بلم تخم بیارم

👪مامان محمدحسین :

منم نیندونستم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

ببقشید تخمه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا نپوکی تو?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین موضوع اتاق و نخوندی??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ســــــــــــــالا

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

نه نمیپوکم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

زیاد نخور?

👪مامان محمدحسین :

من تخمه دووووست

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معحزه باز رفت????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

منم کوفته تبریزی دوست?

👪مامان محمدحسین :

تخمه خربزه تموم شد دارم افتابگردون میخولم??

👪مامان محمدحسین :

بازم یادت اووومدااا

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

👪مامان محمدحسین :

درست کن برا خودت

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نپس خونه بابام هستم باهام حرف میزنه منم حواسم پرت میشه???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه توهمونی?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

تو همونی که همش خونه باباتی?تلپ میشی ایا

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا بلد نیستم

👪مامان محمدحسین :

👪مامان محمدحسین :

تونت سرچ کن خووب

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

اره دیونه الاغ من میگم که توی خررو میشناسم???????

👪مامان محمدحسین :

تو پاپیون نگاه کن

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

بی تلبیته اجگال????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا باچه?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه شناسایی شد?

👪مامان محمدحسین :

باز میگه معجزه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین ?

👪مامان محمدحسین :

خدارو شکررر

👪مامان محمدحسین :

شام چی گڋاشتین

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

کووووفت???

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه خل?

👪مامان محمدحسین :

منم قرمه سبزی دیشب

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

قرمه سبزی

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

میخوام?

👪مامان محمدحسین :

👪مامان محمدحسین :

بیا خونمون

👪مامان محمدحسین :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ندا فدات شم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

مرسی که اومدی و حرفیدیم باهم?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

من برم سراغ کارام

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

صب میام

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

 پاسخ دادن