اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

عجب غلطی کردماڗست زن خونه دارگرفتم رفتیم بازاریه عالمه سبزی گرفتم ولی الان هنویکمشم تمیزنکردم واای چیکارکنم بااین همه سبزی ?????

نسرین۶۹😀هستی‌جونم۱۰/آبان/۹۶اومد(گیلان)🐣🐥 :

ازتله برو تا تموم بشه??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

مگه صدات نزدم؟؟؟

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

زها شب میام?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اجی زها

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ل ی و ه و نگو ?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

کارت ندارم اجی مراقب خودت باش?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

شب میام

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

اجی پشتیبان ممنوع کرده??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نه دورت بگردم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

برم به کارام برسم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

 پاسخ دادن