اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خار خندید و به گل گفت سلام ? و جوابی نشنید ❌ خار رنجید ولی هیچ نگفت ساعتی چند گذشت ? گل چه زیبا شده بود ? دست بی رحمی نزدیک آمد، ? گل سراسیمه ز وحشت افسرد 〰 لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید ❣ صبح فردا که رسید ? خار با شبنمی از خواب پرید گل صميمانه به او گفت سلام... ?♥️ گل اگر خار نداشت ?❌ دل اگر بی غم بود♥️❌ اگر از بهر كبوتر قفسی تنگ نبود، زندگی، عشق، اسارت، قهر و آشتی، همه بی معنا بود . . . . ❤️

آرزو🌹 :

آرزو🌹 :

.

قلب

یک عضو غیر ارادیست

البته از آن جهت

که بدون اختیار ما

درگیر کسی

میشود...

آرزو🌹 :

.

میگویند خدا شب را برای عشق بازی آفریده

افسوس سهم من از این شب ها تنها

چشم انتظاری برای عشقی خیالی بود

 پاسخ دادن