اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

برای زیبایم چه باید بکنم

هلنا(14) :

حسن :

سلام چخل

سلام چخبذ

سلام چخبر

حسن :

گوشیم خرابه بد برداش نکن

هلنا(14) :

ارمیسا :

سلاممممم

حسن :

حسن :

حسن :

ارمیسا کجایی

هلنا(14) :

بد برداشت برا چی

هلنا(14) :

بد برداشت برا چی

حسن :

برای سلام چخل

هلنا(14) :

هلنا(14) :

هلنا(14) :

خو سلاممم

بیایید بیدار شوید? :

بیایید بیدار شوید? :

چه نوع زیبایی

 پاسخ دادن