اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

طاهره ۷۹شاهزادش۹۷بامهسا۹هفته بیایین بالاکارتون دارم آجیا طاهره فامیلتم اتاقتوخوندم گفتی بابابز گت فوت شده شناختمت

به من میگن? ?Angry girl? :

خوابن الان

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

به من میگن? ?Angry girl? :

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

به من میگن? ?Angry girl? :

چکارشون داشتی فضول نباشم یوقت خخخ

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

حواسم ب ساعت نبود نکه فرداجمعس???

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

ن گلم چ فضولی فامیلش دراومدم

طاهره مادرپسرش یاشار :

طاهره مادرپسرش یاشار :

کجاییی

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

سوگندکجای

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

هروقت امدی پایین اتاق بزن?

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

من خاشیم☺

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

سیستان بلوچستان

«سوگند»الهی بی نگاه لطف توهیچ کار ب سامان نمیرسدنگاهت را ازمادریغ نکن :

مهساتوایرانشهرمیشینی

 پاسخ دادن