اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

الـــــــــــــو من خواب ندارم امروز ای ایهالناس😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

حوصلم پوکید😒😒😒😒

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

همه دیشب بی تلبیتی کردن الان خوابن😄😄😄😄😄😄

*محیامامان بارانا :

ن من بیدارم

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

چ خوب حوصلم سررفت

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

😔😔😔😔😔

*محیامامان بارانا :

چرابیداری

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

خوابم نمیبره دیشبم نخوابیدم

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

فقد سردردم

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

وقتی هم گ میخوابم کابوس میبینم

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

محیاتوهم بی خواب شدی؟؟؟؟

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

😂😂😂😂😂

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

بی خوابی زده توسرت گشنگم خوبی😄

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

من خیلی خسته بودم دیشب 😄کتک خوردم

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

الــــــــــــی،پته پ کجای 😒

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

من رفتم 🚿🚿معلوم نیست کیه بیام😄

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

💋الـــــ❤ــــ mjـــــی💋 زندگی آب روان است روان میگذرد😔 هرچه تقدیرمن وتوست همان میگذرد🙏 :

آره برو غسل کن کثیف نباشی😄😄😄

negin jon :

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

😄😄😄امدم بابا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

الی هستی سرصبحی اعصبانیم کرد👵👵👵👉این

😘آیـــــدا❤امیــدم😘 خدایاشکرت😍😍💑 :

😘آیـــــدا❤امیــدم😘 خدایاشکرت😍😍💑 :

مهسا چرا کتک

😘آیـــــدا❤امیــدم😘 خدایاشکرت😍😍💑 :

اجی نیستی

😉زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد 🐣 :

کسی هس

😉زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد 🐣 :

الـــــــــــی

😉زهامادرشوهر آینده(امیر علی)39wبدنیا اوووووومد 🐣 :

اوووووف😤😤😤😤😤

 پاسخ دادن